First Contact Center Company Limited
ใบสมัคร
ตำแหน่งงาน

ข้อมูลส่วนตัว
เพศ
ชื่อ-นามสกุล นามสกุล
รหัสบัตรประชาชน วัน / เดือน / ปี เกิด (พ.ศ.)
สัญชาติ เชื้อชาติ
ศาสนา สถานะภาพ
หมายเลขโทรศัพท์ E-Mail
บ้านเลขที่ หมู่ที่
หมู่บ้าน / อาคาร ชื่อหมู่บ้าน / อาคาร
ซอย ถนน
ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ทักษะการพิมพ์ดีด
ทักษะการพิมพ์ภาษาไทย (คำต่อนาที) พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ (คำต่อนาที)

ทักษะทางภาษา
ภาษา การพูด การเขียน การอ่าน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา
 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา ถึง
สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา
สาขาที่ศึกษา เกรดเฉลี่ย
   

ประวัติการทำงาน
 
ชื่อบริษัท ระยะเวลาทำงาน ถึง หรือ
ตำแหน่งงาน เงินเดือนที่ได้รับ
ที่อยู่บริษัท
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เหตุผลที่ลาออก
   

เอกสารเพิ่มเติม
 
จดหมายสมัครงาน
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ
Save   Cancel
Copyright © 2021 fcc services company limited