เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา (Consulting Specialist)            

 

 

ลักษณะงาน

 

เป็นตัวแทนของบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจห้องปฏิบัติการทางวิชาการ เกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรม และอาหาร โดยทำหน้าที่ให้ข้อมูล และแนะนำ ตลอดจนประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ การตรวจวิเคราะห์ สินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรม และอาหาร ทั้งสินค้านำเข้า และส่งออก ให้กับหน่วยงานทางวิชาการ สถาบัน องค์กร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ
(Multi-Channel) อาทิเช่น โทรศัพท์ Email Chat เป็นต้น 

ขอบเขตงานโดยสังเขป           

 

 • ให้ข้อมูลและคำปรึกษาทางด้านวิชาการเบื้องต้น โดยใช้ฐานข้อมูลองค์ความรู้
    (Knowledge Base) ซึ่งหน่วยงานทางวิชาการเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้ ในการสนับสนุนการ
    ตอบคำถามและให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ติดต่อเข้ามาขอรับคำปรึกษา
 • ประสานงานกับหน่วยงานทางวิชาการ องค์กร หรือ ผู้เชี่ยวชาญ
    เพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีผู้ติดต่อสอบถามขอข้อมูลทางเทคนิคเชิงลึก
 •  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าอุปโภค-บริโภค
    หรือข้อมูลการให้บริการอื่น ๆ เช่น ข้อมูลการสอบเทียบเครื่องมือ หลักสูตรการฝึกอบรมทาง
    ด้านวิชาการต่าง ๆ รวมถึงอัตราค่าบริการ สถานที่ และวันเวลาที่จัดฝึกอบรม
 • ให้ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานของบริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
 • ให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร             

 

 • เพศหญิง หรือ เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
    เช่น วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรม การประมง
    สาขาวิชาเคมี ฟิสิกซ์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

    หรือ คณะที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
 •  สามารถอ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
 • รักการให้บริการ ช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ข้อจำกัดและสถานการณ์ฉุกเฉินได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Office และใช้งาน Internet ได้ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
เอกสารประกอบการสมัคร 


 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

 

Copyright © 2021 fcc services company limited