Business Meeting

JOB POSITION

6. Trainer

fcc is a tech-based firm specializing in customizing OMNI-CHANNEL, customer CONTACT service, and CRM/CEM tech solutions to key customers of our corporate clients considered major players in their categories. With the solid road to IPO, fcc seeks the potential to join an exciting ride to extensively expand its businesses and manage relationships with our key clients together.

Role & Responsibilities

• จัดทำแผนการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเงื่อนไขและมาตรฐานของแต่ละโครงการ
• จัดทำสื่อการสอนและสร้างเครื่องมือในการประเมินผลการฝึกอบรม
• ฝึกอบรมพนักงานให้บริการในฝ่าย Operation ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเงื่อนไขและมาตรฐานของแต่ละโครงการ
• ประเมินระดับความสามารถของพนักงานให้บริการรายบุคคล และจัดทำรายงานสรุปผลประเมินการฝึกอบรมส่งให้แก่หัวหน้างาน พร้อมทั้งบันทึกการเข้าฝึกอบรมลงในแบบบันทึกการฝึกอบรม-สัมมนาเป็นรายบุคคล
• รักษาคุณภาพและพัฒนาการให้บริการของพนักงานในฝ่าย Operation ให้เกินความคาดหมายของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการใช้บริการ
• coaching พนักงานให้บริการในฝ่าย Operation ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและเสริมสร้างการให้บริการที่เกินความคาดหมายเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจมากขึ้น
• ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการคิดคำนวณค่าตอบแทนของพนักงานที่อยู่ในช่วงฝึกอบรมก่อนเป็นพนักงานจริง ส่งให้กับฝ่ายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

• อายุ 23 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• หากมีประสบการณ์ในงานฝึกอบรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• รักงานบริการ ชอบช่วยเหลือ และมีความต้องการที่จะสร้างประสบการณ์ดี ๆ ให้กับลูกค้า
• มีทักษะในการสอนและสื่อข้อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย
• ใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี
• มีทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการบริหารจัดการงานที่หลากหลายและมีความซับซ้อนได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

Documents Required

• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาวุฒิการศึกษา, ใบแสดงผลการศึกษา
• รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
• หลักฐานแสดงการได้รับวัคซีน COVID-19 แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
• สำเนาใบรับรองการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
• เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม, ใบเปลี่ยนชื่อ, ประกาศนียบัตร, แฟ้มผลงาน ฯลฯ (ถ้ามี)

Benefits & Perks
lamp.png

ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์

lamp.png

โบนัสประจำปี,

ปรับค่าจ้างประจำปี

lamp.png

ประกันสังคม,

ตรวจสุขภาพประจำปี

lamp.png

ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ

lamp.png

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

lamp.png

วันหยุดตามประเพณี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี (10-15 วันตามอายุงาน)

lamp.png

เงินเพิ่มจูงใจในการทำงาน, 

เงินชมเชยการทำงาน (ตามตำแหน่งงาน)

lamp.png

ค่ากะ, ค่าล่วงเวลา, ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์  (ตามตำแหน่งงาน)

lamp.png

เงินช่วยเหลือค่าที่พัก

lamp.png

เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

lamp.png

เยี่ยมไข้พนักงาน กรณี admit

lamp.png

ของเยี่ยมไข้กรณีการเจ็บป่วยของบิดามารดาของพนักงาน

lamp.png

เงินช่วยเหลือกรณีสมรส, 

เงินรับขวัญบุตร

lamp.png

เงินช่วยเหลือเนื่องจากมรณกรรม

Lastest Job Opening

12. Network & System Administrator

10. IT Operation Officer (Data Analyst)

11. Software Tester