Business Meeting

JOB POSITION

7. Recruitment Specialist

fcc is a tech-based firm specializing in customizing OMNI-CHANNEL, customer CONTACT service, and CRM/CEM tech solutions to key customers of our corporate clients considered major players in their categories. With the solid road to IPO, fcc seeks the potential to join an exciting ride to extensively expand its businesses and manage relationships with our key clients together.

Role & Responsibilities

• วางแผนอัตรากำลังและนำเสนอกลยุทธ์การสรรหาว่างจ้างที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ในการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเข้าสู่องค์กร
• รับผิดชอบกระบวนการสรรหาบุคลากรทุกตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด (ได้แก่ การพิจารณาประวัติ การทดสอบหรือวัดผล การสัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้น และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย)
• จัดทำรายงานสรุปการสรรหาบุคลากร เพื่อใช้ในการตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการสรรหา และทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสรรหาโดยแบ่งตามช่องทางการสรรหาและผู้ให้บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิภาพของแต่ละช่องทาง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
• ปฏิบัติงานเชิงรุกด้วยการหาช่องทางใหม่ ๆ ในการสรรหา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยและเอกชนต่าง ๆ นอกเหนือการลงประกาศงานในเว็บไซต์
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

• อายุ 25-35 ปี เพศชายหรือเพศหญิง
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในด้านการสรรหาบุคลากร
• มีทัศนคติที่ดีต่องานให้บริการทางโทรศัพท์
• มนุษยสัมพันธ์ดีและมีทักษะในการสื่อสาร
• สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและระยะเวลาที่มีจำกัดได้
• ละเอียดรอบคอบ และใส่ใจในความถูกต้องของเนื้องาน
• สะกดและพิมพ์คำภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
• ใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Excel, Word และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
• มีความคล่องตัว สามารถเดินทางไปนอกสถานที่ได้
• หากมีประสบการณ์สรรหาบุคลากรในบริษัทจัดหางานมาก่อน (recruitment agency) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Documents Required

• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาวุฒิการศึกษา, ใบแสดงผลการศึกษา
• รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
• หลักฐานแสดงการได้รับวัคซีน COVID-19 แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
• สำเนาใบรับรองการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
• สำเนา Pay Slip เดือนล่าสุด
• เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม, ใบเปลี่ยนชื่อ, ประกาศนียบัตร, แฟ้มผลงาน ฯลฯ (ถ้ามี)

Benefits & Perks
lamp.png

ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์

lamp.png

โบนัสประจำปี,

ปรับค่าจ้างประจำปี

lamp.png

ประกันสังคม,

ตรวจสุขภาพประจำปี

lamp.png

ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ

lamp.png

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

lamp.png

วันหยุดตามประเพณี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี (10-15 วันตามอายุงาน)

lamp.png

เงินเพิ่มจูงใจในการทำงาน, 

เงินชมเชยการทำงาน (ตามตำแหน่งงาน)

lamp.png

ค่ากะ, ค่าล่วงเวลา, ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์  (ตามตำแหน่งงาน)

lamp.png

เงินช่วยเหลือค่าที่พัก

lamp.png

เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

lamp.png

เยี่ยมไข้พนักงาน กรณี admit

lamp.png

ของเยี่ยมไข้กรณีการเจ็บป่วยของบิดามารดาของพนักงาน

lamp.png

เงินช่วยเหลือกรณีสมรส, 

เงินรับขวัญบุตร

lamp.png

เงินช่วยเหลือเนื่องจากมรณกรรม

Lastest Job Opening

12. Network & System Administrator

10. IT Operation Officer (Data Analyst)

11. Software Tester