เอฟซีซี สามารถสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ โดยให้บริการช่วยเหลือลูกค้าตามความต้องการอย่างเต็มประสิทธิภาพ และแตกต่างไปจากคู่แข่งขัน เพื่อเพิ่มความประทับใจ และความภักดี (Loyalty) ต่อสินค้าและบริการ เป็นการสนับสนุนเพื่อเพิ่มยอดขาย และลดต้นทุนการบริหารการขาย ได้ดียิ่งขึ้นจากการใช้บริการดังกล่าว

 

ประเภทของบริการ เป็นลักษณะการจัดการประสานงานในการให้ความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า โดยบริษัทผู้ว่าจ้าง หรือ ลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายได้ โดยเป็นไปตามการตกลงข้อกำหนดการให้บริการระหว่าง ผู้ว่าจ้าง และ เอฟซีซ๊


            

เอฟซีซี สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยบริการผ่านศูนย์ Contact Center ในกรุงเทพฯ โดยประกอบด้วยบริการหลัก ดังนี้


บริการให้ความช่วยเหลือส่วนบุคคล

เป็นการให้ข้อมุลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันตาม Lifestyle ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกสบาย ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น เช่น การจองร้านอาหาร โรงแรม รถเช่า บัตรชมภาพยนตร์หรือกิจกรรมต่างๆ หาข้อมูลสถานที่ เวลาทำการ หมายเลขติดต่อ ฯลฯ

บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

เป็นการให้บริการข้อมุลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการวางแผน และเตรียมการเพื่อการท่องเที่ยว เช่น ข้อมูล วีซ่า สภาพอากาศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สถานทูต ข้อมูลโรงแรม การเดินทาง Package Tour ประสานงานกรณีกระเป๋าเดินทางหรือหนังสือเดินทางสูญหาย ฯลฯ

บริการให้ความช่วยเหลือเรื่องบ้าน

เป็นบริการเพื่อให้ข้อมูล ด้านบริการต่างๆ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและประสานงานช่างให้กับลูกค้า เช่น ประสานงานหาข้อมูล ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ ช่างประปา กุญแจ กำจัดแมลง บริการทำความสะอาดบ้าน หรือ ข้อมูลร้านวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมต่อเติมบ้าน ฯลฯ

บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ

เป็นบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน โดยประสานงานในกรณีที่ลูกค้ารถเสีย หรือเกิดอุบัติเหตุ ไม่สามารถเดินทางต่อได้ เช่น ประสานงาน รถยก ช่างซ่อม ช่างกุญแจ เปลี่ยนแบตเตอรี่ น้ำมันหมด หารถเช่า หรือหาทางเลือกในการเดินทางอื่นๆ ให้ลูกค้า ฯลฯ ทั่วประเทศไทย (ตลอดเวลา 24x7)

บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์

เป็นบริการให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ เช่น ประสานงานแพทย์เพื่อให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ ให้ข้อมูลโรงพยาบาล หรือ ศูนย์พยาบาล นัดหมายแพทย์ ประสานงานกรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา ฯลฯ

บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นทางโทรศัพท์โดยนักจิตวิทยา

เป็นบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นทางโทรศัพท์โดยนักจิตวิทยา ซึ่งเป็นการให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาครอบครัวและสังคม ปัญหาภาพลักษณ์ส่วนบุคคล ไปจนถึงปัญหาทางความเครียดจากงานและเรื่องอื่น ๆ

บริการให้ความช่วยเหลือสำหรับเด็ก

เป็นบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับเด็ก เกี่ยวกับสถานศึกษา สถานที่จัดงานกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็ก แหล่ง Shopping เสื้อผ้า เมนูอาหารตามหลักโภชนาการ ข้อมูลโรงพยาบาล หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็ก รวมทั้งให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตเกี่ยวกับเด็กโดยนักจิตวิทยา ฯลฯ

บริการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

เป็นบริการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง ให้ข้อมูลศูนย์บริการสัตวแพทย์ แจ้งเตือนกำหนดการฉีดวัคซีน ร้านตัดแต่งขน งานประกวด หรือข้อมูลสถานที่จัดงานศพ ฯลฯ
Copyright © 2020 FCC First Contact Center