บริการ General Contact Center ของเราเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมยอดขาย อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า และช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ FCC ให้บริการด้วยบุคคลากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในงาน ผ่านระบบ Contact Center ที่ทันสมัย และมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทลูกค้าแต่ละราย ทำให้ลูกค้าสามารถเริ่มต้นโครงการได้ในเวลาอันสั้น โดยไม่ต้องมีข้อผูกมัดในเรื่องเงินลงทุนจำนวนมหาศาลในด้าน Hardware, Software, หรือ การจ้างบุคคลากร ในระยะยาว

Inbound Contact CenterFCC สามารถให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเป็นการให้บริการข้อมูล ตอบคำถาม และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเชิงลึกแก่ผู้ที่ติดต่อมายัง Contact Center ตามขอบเขตการให้บริการที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งมีตัวอย่างการให้บริการรับสายโทรศัพท์ดังนี้ :

 

- บริการลูกค้าเชิงลึกในด้านการให้ข้อมูลหรือตอบคำถาม
- บริการรับคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
- บริการรับแจ้งเคลมต่างๆ
- บริการสร้างความสัมพันธภาพที่ดี เพื่อรักษาฐานลูกค้า
- บริการปิดการขาย
- บริการค้นหาและส่งต่อข้อมูล
- บริการรับสาย/ประสานงานแทน ในช่วงนอกเวลาทำการของลูกค้า
- บริการตอบคำถามเกี่ยวกับการชำระค่าบริการ
- บริการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
- บริการขายเพิ่มปริมาณ หรือขยายสินค้า และบริการอื่น ๆ
- บริการรับลงทะเบียนเปิดใช้บริการสินค้าหรือบริการ
- บริการรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานหรือกิจกรรม


Outbound Contact Centerการให้บริการของเรา เป็นการนำเสนอบริการที่ครอบคลุมความต้องการในลักษณะสมบูรณ์แบบ (solution) และเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า โดยได้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในด้านเวลา กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางธุรกิจด้านอื่นๆ ประกอบรวมเข้าด้วยกัน การให้บริการในแต่ละโครงการจึงได้ผ่านกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาและเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีเยี่ยมเหนือความคาดหมาย โดยมีตัวอย่างการให้บริการดังนี้ :

 

- บริการติดต่อกลุ่มลูกค้ามุ่งหวัง
- บริการสนับสนุนและส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ
- บริการติดตามผล หลังจากส่ง Direct Mail
- บริการติดต่อและประสานงานลูกค้าเข้าร่วมงานสัมมนา
- บริการติดตามการชำระเงิน

- บริการนัดหมายทางโทรศัพท์
- บริการดูแลลูกค้า
- บริการสำรวจตลาด และสำรวจความคิดเห็น
- บริการงานขายผ่านทางโทรศัพท์

Other Services- บริการให้ข้อมูลลูกค้าหรือประสานงานผ่านช่องทาง Chat หรือ Website
- บริการให้ข้อมูลลูกค้าหรือประสานงานผ่าน Email
- บริการให้ข้อมูลลูกค้าหรือประสานงานผ่าน Mobile ApplicationCopyright © 2020 FCC First Contact Center