ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

• เพศหญิง หรือชาย อายุ 30-45 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ

   สาขาจิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม MS Office (Word, Excel, Powerpoint)

   และอินเตอร์เนต
• มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารบุคคล กฎหมายแรงงาน และด้านปฏิบัติการเอกสาร

   งานบุคคลอย่างน้อย 3-5 ปี
• มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์และจิตวิทยาในการสื่อสารที่ดี
• มีความรับผิดชอบสูง มีความคล่องตัว และมีวินัยในการทำงานที่มุ่งความสำเร็จของงานเป็นหลัก
• หากมีทักษะในการสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
           
 
เอกสารประกอบการสมัคร 


 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 รูป 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน


     

Copyright © 2020 FCC First Contact Center