พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ *** ด่วน!! หลายอัตรา ลักษณะงาน

 

เป็นงานให้ข้อมูลทางโทรศัพท์แก่ลูกค้า ทั้งจากที่โทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอรับบริการ (Inbound Call Services) หรือเป็นการโทรศัพท์ไปติดต่อลูกค้าเพื่อให้ข้อมูล สอบถามข้อมูล หรือแจ้งข่าวสารต่าง ๆ แก่ลูกค้า (Outbound Call Services) ทั้งนี้ งานที่รับผิดชอบ ไม่ใช่งานขายตรง หรืองานติดตามหนี้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
           
                                   

 • เพศหญิง หรือเพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่กำลังศึกษา หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

    ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา

 • สามารถอ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

 • รักการให้บริการ ช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี

 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Office และใช้งาน Internet ได้ดี

 • สามารถทำงานเป็นทีม เป็นกะ และล่วงเวลาได้

 • หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 
เอกสารประกอบการสมัคร 
           

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 รูป 

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาวุฒิการศึกษา

 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)           

           

  

Copyright © 2021 fcc services company limited