พนักงานธุรการ

 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

 

 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป สาขาการจัดการ การบริหาร หรือการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม MS Office (Word, Excel, Powerpoint) และอินเตอร์เนต
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน ไม่จำกัดเรื่องเวลา และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความรับผิดชอบสูงและมีวินัยในการทำงานที่มุ่งความสำเร็จของงานเป็นหลัก
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ถ้ามีจะเป็นประโยชน์

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร 


 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 รูป 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

 

 

                         

 

 

Copyright © 2021 fcc services company limited