เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าต่างชาติ - CSR (ภาษาอังกฤษ)

 

 

ลักษณะงาน

 

เป็นงานให้บริการความช่วยเหลือทางโทรศัพท์และช่องทางอื่นที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาเพื่อขอรับบริการ งานบริการดังกล่าวเป็นบริการให้ข้อมูล รวมทั้งการจัดการและประสานงานเพื่อให้มีการส่งทีมงานเฉพาะด้านไปให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า งานบริการนี้เป็นงานที่มีความสำคัญซึ่งต้องอาศัยพนักงานที่รักงานการให้บริการ พร้อมที่จะรับฟัง จัดหา ประสานงานต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา เพื่อให้ความช่วยเหลือทันท่วงที สร้างความความพึงพอใจและประทับใจกับการให้บริการของลูกค้าต่อบริษัท
 
คุณสมบัติผู้สมัคร             

 

 • เพศหญิง หรือ เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
 • รักการให้บริการ ช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ข้อจำกัดและสถานการณ์ฉุกเฉินได้
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Office และใช้งาน Internet ได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม เป็นกะ และล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
เอกสารประกอบการสมัคร 


 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

 Copyright © 2021 fcc services company limited