Programmer  

 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

• จบการศึกษาระดับป.ตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
    หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
• มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้เป็นอย่างดี
• มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล MS SQL Server,MySQL,MS Access
• มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม MS Office ,Crystal Report
• สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรม Vb.net, Asp.net,VB6 ได้
• มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Application ,Web Application,
   Mobile Application (ios,Android) (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีประสบการณ์ด้าน Business Analysis หรือ Computer Hardware/Software
   (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีประสบการณ์งาน Graphic หรือการใช้งานโปรแกรม Photoshop, illustrator
   (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และประสานงานติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
   

       

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

• ออกแบบรายงาน และวิธีการสร้างรายงาน 
• จัดการข้อมูลและสรุปข้อมูล เพื่อจัดทำและนำเสนอรายงาน 
• จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจงานสอบภายในแผนก และรายงานผล 
• พัฒนาซอฟต์แวร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

  
 
เอกสารประกอบการสมัคร 


 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 รูป 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน


     

Copyright © 2020 FCC First Contact Center