top of page
Business Meeting

JOB POSITION

04. Project Leader

fcc is a tech-based firm specializing in customizing OMNI-CHANNEL, customer CONTACT service, and CRM/CEM tech solutions to key customers of our corporate clients considered major players in their categories. With the solid road to IPO, fcc seeks the potential to join an exciting ride to extensively expand its businesses and manage relationships with our key clients together.

Why wait, come and experience our exciting journey where you can learn, grow and have fun with!!

Role & Responsibilities

• เป็น Project Owner ของโครงการที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และเป็นผู้ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
• อบรมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการที่รับผิดชอบแก่พนักงานให้บริการ
• บริหารจัดการวันและเวลาทำงานของพนักงานให้บริการ เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
• แก้ไขปัญหาและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ กรณีที่เกิดปัญหาร้องเรียน
• สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานให้บริการ ทั้งไฟล์บันทึกเสียงการสนทนา การส่งข้อความ การบันทึกข้อมูล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
• จัดทำรายงานต่าง ๆ ของโครงการส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
• รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการคิดคำนวณค่าตอบแทนของพนักงานให้บริการส่งให้กับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ประเมินผลการทดลองงานและผลการทำงานประจำปีของพนักงานให้บริการในโครงการที่รับผิดชอบ
• สนับสนุนการทำงานเป็นทีม (Morale Boost) สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน เพื่อให้พนักงานในฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

• อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• มีประสบการณ์ในงาน Call Center อย่างน้อย 5 ปี
• หากมีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานในธุรกิจ Contact Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• รักงานบริการ ชอบช่วยเหลือ และมีความต้องการที่จะสร้างประสบการณ์ดี ๆ ให้กับลูกค้า
• ใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
• มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะในการสอนและสื่อข้อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย
• มีไหวพริบ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที
• มีความสามารถในการบริหารจัดการงานที่หลากหลายและมีความซับซ้อนได้ดี
• มีความละเอียดรอบคอบสูง

Documents Required

• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาวุฒิการศึกษา, ใบแสดงผลการศึกษา
• รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
• สำเนาใบรับรองการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
• สำเนา Pay Slip เดือนล่าสุด
• เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม, ใบเปลี่ยนชื่อ, ประกาศนียบัตร, แฟ้มผลงาน ฯลฯ (ถ้ามี)

Benefits & Perks
lamp.png

ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์

lamp.png

โบนัสประจำปี,

ปรับค่าจ้างประจำปี

lamp.png

ประกันสังคม,

ตรวจสุขภาพประจำปี

lamp.png

ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ

lamp.png

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี, กิจกรรมสานสัมพันธ์

lamp.png

วันหยุดตามประเพณี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี (10-15 วันตามอายุงาน)

lamp.png

เงินเพิ่มจูงใจในการทำงาน, 

เงินชมเชยการทำงาน (ตามตำแหน่งงาน)

lamp.png

ค่ากะ, ค่าล่วงเวลา (ตามตำแหน่งงาน)

lamp.png

ค่ากะ, ค่าล่วงเวลา, ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์  (ตามตำแหน่งงาน)

lamp.png

เงินช่วยเหลือค่าที่พัก

lamp.png

เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

lamp.png

เยี่ยมไข้พนักงาน กรณี admit

lamp.png

ของเยี่ยมไข้กรณีการเจ็บป่วยของบิดามารดาของพนักงาน

lamp.png

เงินช่วยเหลือกรณีสมรส, 

เงินรับขวัญบุตร

lamp.png

เงินช่วยเหลือเนื่องจากมรณกรรม

lamp.png

เงินช่วยเหลือเนื่องจากมรณกรรม

lamp.png

เงินช่วยเหลือเนื่องจากมรณกรรม

lamp.png

เงินช่วยเหลือเนื่องจากมรณกรรม

Lastest Job Opening

O15. Internship Program

O12. Network & System Administrator

O10. Data Analyst

bottom of page